Προσωπικά Δεδοµένα

Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδοµένων

Ο σκοπός της παρούσας δήλωσης Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών ∆εδομένων είναι να εξηγήσει τον τρόπο και τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά σας ∆δεδομένα. Σας παρακαλούμε να διαβάσετε µε προσοχή την παρούσα δήλωση.

 1. Ποιος θα χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά ∆εδοµένα σας

Η διαχειρίστρια Αικατερίνη Βουλγαράκη θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδοµένα σας µε την ιδιότητά του ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ∆εδομένων (Data Controller). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί µας στην παρακάτω διεύθυνση:

Παπαναστασίου αρ.86 Λάρισα Τ.Κ. 41221 Τηλ. 6938803451 e-mail: thanos@pest-dirtcontrol.gr

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά µε την επεξεργασία των Προσωπικών σας ∆δεδομένων, εάν θέλετε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα σας, ή να υποβάλετε κάποιο παράπονο αναφορικά µε τα Προσωπικά ∆εδομένα σας, µμπορείτε να επικοινωνήσετε µε τον Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδομένων (Data Protection Officer) µας είτε τηλεφωνικά, είτε µε επιστολή στη διεύθυνση Παπαναστασίου αρ.86 Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά ∆εδομένα σας

H Ασφαλιστική πράκτορας και διαχειρίστρια Αικατερίνη Βουλγαράκη θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • για τη σύναψη και την λειτουργία των μεταξύ μας συμβάσεων, διαχείριση και διεκπεραίωση υποθέσεων με διάφορες εταιρείες ΔΕΚΟ και υπηρεσίες δημοσίου για την πληρωμή των λογαριασμών σας μέσω internet.
 • Για την τήρηση όλων των υποχρεώσεων της ασφαλιστικού πράκτορα Βουλγαράκη Αικατερίνη που προκύπτουν από την νομοθεσία περί ιδιωτικής ασφάλισης.
 • για την αξιολόγηση της συνεργασίας μας και μεταξύ μας επικοινωνία,
 • για τη συμμόρφωση του ασφαλιστικού πράκτορα Βουλγαράκη Αθανασίου µε υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το ισχύον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης παραπόνων και καταγγελιών, και για την καταπολέμηση της ασφαλιστικής απάτης.
 • για να σας ενημερώσει για θέματα που αφορούν στο ασφαλιστήριό σας και άλλα προϊόντα και για να ζητήσει πληροφορίες για το επίπεδο ικανοποίησής σας από τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η ασφαλιστική πράκτορας και διαχειρίστρια Βουλγαράκη Αικατερίνη δικαιούται να επεξεργαστεί τα Προσωπικά ∆εδοµένα σας για την εκτέλεση των αναγκαίων προσυµβατικών ενεργειών για την εκπλήρωση των όρων του ασφαλιστηρίου συμβολαίου σας και κάθε άλλη ενέργεια που αφορά την σύμβαση συνεργασία σας με την εταιρεία

 1. Ποια Προσωπικά ∆εδομένα χρησιμοποιούμε

Θα επεξεργαστούμε µόνο Προσωπικά ∆εδοµένα που είναι απολύτως αναγκαία για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς. Συγκεκριµένα η ασφαλιστική πράκτορας Βουλγαράκης Αικατερίνη και διαχερίστρια της εταιρείας, θα επεξεργαστεί:

 • Τα στοιχεία ταυτότητάς σας (ονοµατεπώνυµο, Α∆Τ, ∆ίπλωµα Οδήγησης, ΑΦΜ, κλπ.).
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση κατοικίας η επαγγελματικής εγκατάστασης, τηλέφωνο, e-mail, κλπ.).
 • Τα στοιχεία του τραπεζικού σας λογαριασµού (IBAN) ή της πιστωτικής κάρτας σας.
 • Τα αναγκαία στοιχεία για την σύναψη, την λειτουργία, την διατήρηση και την εκτέλεση των όρων της ασφαλιστικής σύμβασης και για την συμμόρφωση με την οικεία νομοθεσία.
 • Τα στοιχεία του οχήµατός σας (αριθµός κυκλοφορίας, άδεια κυκλοφορίας). Τυχόν άλλα δεδοµένα που η ασφαλιστική πράκτορας Βουλγαράκη Αικατερίνη τηρεί στο αρχείο της.

Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, η ασφαλιστική πράκτορας Βουλγαράκη Αικατερίνη θα σας ζητήσει επιπλέον στοιχεία που θα αφορούν το συµβάν και τις περιστάσεις υπό τις οποίες αυτό συνέβη, καθώς και στοιχεία όπως το δίπλωµα οδήγησής, την άδεια του οχήµατός σας, το εκκαθαριστικό σας, κλπ.

 1. Με ποιον μοιραζόμαστε τα Προσωπικά ∆εδοµένα σας

Μπορεί να µοιραστούµε τα προσωπικά δεδοµένα σας µε εξωτερικούς οργανισµούς όπως:

 • Με τις ασφαλιστικές εταιρείες που συνεργάζεται η ασφαλιστική πράκτορας Βουλγαράκη Αικατερίνη, για ασφαλιστικές συμβάσεις, ότι απορρέουν από αυτές και στατιστικούς σκοπούς.
 • Με την εποπτική αρχή
 • Με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με σκοπό την συμμόρφωση με την νομοθεσία.
 • Με εξουσιοδοτημένο πραγµατογνώµονα σε περίπτωση προασφαλιστικού ελέγχου του οχήµατός σας ή/και µε έναν εξουσιοδοτηµένο πραγµατογνώµονα/ιατρό σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλισµένου κινδύνου.
 • Θα διαβιβάσουµε, επιπλέον, µη ευαίσθητα προσωπικά σας δεδοµένα προς τους συνεργάτες µας που παρέχουν τηλεφωνική εξυπηρέτηση για την παροχή των υπηρεσιών και των καλύψεων που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο συµβόλαιό σας, όπως για παράδειγµα την κάλυψη οδικής βοήθειας, φροντίδας ατυχήµατος και την κάλυψη θραύσης κρυστάλλων (εάν παρέχονται αυτές οι καλύψεις).
 • Σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήµατός σας, θα διαβιβάσουµε µη ευαίσθητα δεδοµένα σας στο συνεργάτη µας για την εκτίµηση της υπολειµµατικής αξίας του.
 • Σε περίπτωση ατυχήµατος µε όχηµα ασφαλισµένο σε ασφαλιστική εταιρία που συµµετέχει στο σύστηµα φιλικού διακανονισµού, θα µοιραστούµε προσωπικά σας δεδοµένα, ακόµη και τον πλήρη φάκελο του ατυχήµατος, µε την ασφαλιστική εταιρία του άλλου οχήµατος.
 • Σε περίπτωση ατυχήµατος στο εξωτερικό ή µε αλλοδαπό όχηµα, θα µοιραστούµε τα δεδοµένα σας και µε το Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης.

Η ασφαλιστική πράκτορας Βουλγαράκη Αικατερίνη έχει λάβει τα αναγκαία µέτρα ώστε κάθε φορά να διαβιβάζονται µόνο τα απολύτως αναγκαία δεδοµένα και να εξασφαλίζεται η νοµιµότητα της επεξεργασίας.

Η ασφαλιστική πράκτορας Βουλγαράκη Αικατερίνη δεν πρόκειται να αποκαλύψει µε οποιονδήποτε τρόπο τα προσωπικά σας δεδοµένα σε οποιοδήποτε τρίτο µέρος το οποίο δε σχετίζεται µε το ασφαλιστήριό σας και την παροχή των καλύψεων και των υπηρεσιών που προβλέπονται από αυτό, εκτός εάν αυτό απαιτείται από τη νοµοθεσία ή από νόµιµο αίτηµα ή εντολή δηµόσιας αρχής. Η ασφαλιστική πράκτορας Βουλγαράκη Αικατερίνη δεν πρόκειται να διαβιβάσει κανένα προσωπικό σας δεδοµένο σε τρίτους για χρήση σε εµπορικές προωθητικές ενέργειες.

 1. Γιατί απαιτείται η συλλογή των Προσωπικών ∆εδοµένων σας

Η συλλογή των δεδοµένων σας είναι αναγκαία για τη σύναψη, την διατήρηση και τη λειτουργία του ασφαλιστηρίου. Εάν δεν παράσχετε τα Προσωπικά ∆εδοµένα σας, δυστυχώς, η ασφαλιστική πράκτορας Βουλγαράκη Αικατερίνη δεν δύναται να προβεί στη σύναψη του ασφαλιστηρίου, την διατήρηση του ή/και στην παροχή των υπηρεσιών και των καλύψεων που αυτό προβλέπει.

 1. Τα δικαιώµατά σας αναφορικά µε τα Προσωπικά ∆εδοµένα

Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώµατα αναφορικά µε τα Προσωπικά ∆εδοµένα σας: Πρόσβασης, ∆ιόρθωσης, Φορητότητας, και, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόµου, ∆ιαγραφής, Περιορισµού και Εναντίωσης.

 1. Πως µπορείτε να υποβάλετε µια καταγγελία

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται µε οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων, µπορείτε να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr.

 1. Για πόσο καιρό διατηρούµε τα Προσωπικά ∆εδοµένα σας

Θα διατηρήσουµε και θα επεξεργαζόµαστε τα Προσωπικά σας ∆εδοµένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω για όσο διάστηµα το ασφαλιστήριό σας είναι σε ισχύ, εκτός εάν η νοµοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης.

privacy

Επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε μία προσφορά.
Ο υπεύθυνος της εταιρίας μας θα σας εξυπηρετήσει αμέσως

Scroll to top